Naudojimo taisyklA�s

Redakcija [2017-11-11]
SkelbimA? svetainA�s GINKLUOTASCIVILIS.LT bendros taisyklA�s.

Ginkluotascivilis.lt tai specializuota skelbimA? svetainA� (toliau SvetainA�) skirta ginklA? naudotojams ir yra skirta palengvinti civilinA�je apyvartoje ginklA? pardavimA�- pirkimA�. Mes primename, kad tai yra stipriai A?statymo reguliuojama sritis ir, kad ginklA? turA�jimui, prekyba jais turi grieA?tas taisykles. Visi asmenys be iA?imties privalo turA�ti leidimus, bei licenzijas disponuojant ar kitaip valdant ginklus bei amunicijA�. Lietuvos A?statymas leidA?ia civiliam asmeniui turA�ti B, C, ir D kategorijos ginklus turint visus leidimus tam ir sudarius tinkamas sA�lygas jiems laikyti. PaA?eidA?iant ginklA? laikymo taisykles bei kartu ir A?statymus yra baudA?iama pagal BaudA?iamA�jA? kodeksA�.
Registruodamasis Vartotojas prisiima visa atsakomybA� uA? skelbimuose patalpintA� informacijA�, tekstus, fotografijas ( toliau TurinA?) A? SvetainA�.
Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisA� A? turtA� kurA? parduoda, keiA?ia ar kitaip realizuoja, bei valdo.
Vartotojas patvirtina, kad jis turi visus leidimus ir licenzijas disponuoti, bei naudotis tuo turtu kurA? parduoda, keiA?ia ar kitaip realizuoja, bei valdo.
Visi ginklA? sandoriai turi bA�ti sudaromi per tuos sandorius tvarkyti galinA?ias A?staigas.
Turinys turi bA�ti aiA?kus, suprantamas. Turinys negali bA�ti A?A?eidA?iantis, diskriminuojantis, rasistinis ar kurstantis nesantaika.

SvetainA� nekontroliuoja svetainA�s Vartotoju vieA?inamo Turinio ir nebus atsakinga uA? tokio turinio tikslumA�, kokybA� ar legalumA�.
SvetainA� neatsako uA? VartotojA? ar treA?iA?jA? asmenA? patirtA� A?alA� dA�l SvetainA�je talpinamo turinio ar pasekmiA? dA�l tokio turinio, ar esant nelegaliai veiklai.
SvetainA� pasilieka teisA�, bet ne pareigA�, tikrinti netinkamus skelbimus ir visA� kitA� Vartotojo paskelbtA� turinA?, jA? blokuoti ir A?alinti siekiant sustabdyti tokio Turinio perdavimA�.
Kiti SvetainA�s Vartotojai turi galimybA� praneA?ti apie netinkamA� turinA? (tam yra mygtukas po skelbimu) ir SvetainA�s administracija gali (ir imsis) veiksmA? nustatyti ar Turinys tinkamas ar turi bA�ti stabdomas ir A?alinamas.
SvetainA� jokiais bA�dais nedalyvauja jokiuose pirkimo- pardavimo ar kitokiuose skelbimuose apraA?ytuose sandoriuose ar susitarimuose.
Visi praneA?imai ir informacija tarp SvetainA�s ir Vartotojo siunA?iami elektroniniu paA?tu nurodytu SvetainA�s kontaktA? skiltyje ir tuo kurA? kaip savo nurodA� registruodamasis Vartotojas.

PastebA�jusi nelegalA? ar keliantA? abejoniA? TurinA?, arba gavusi praneA?imA� apie tokA? turinA? iA? kitA? VartotojA?, bei jA? patikrinusi, SvetainA�s administracija apie tai visada praneA?a Policijai, bei kitoms reikalingoms institucijoms.